வன்னியில் உள்ள விழிப்புலனற்றோர்சங்கத்தின் அங்கத்தவர்களின் பிள்ளைகளின் கல்வி அபிவிருத்திதிட்டத்திற்கு உதவி செய்ய நியூசிலாந்து தமிழ்ச்சங்கத்தினால் நடாத்தப்பட்ட   பொன்மாலை பொழுது  2022 Photos


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *